Oprocentowanie

Kredyt inwestycyjny można spłacać w ratach stałych albo przy malejących oprocentowaniu

Firma potrzebuje kapitału na rozwój. Jednak nie zawsze oszczędności wystarczają na realizację planów. Wówczas potrzebny jest kredyt inwestycyjny, który może zaciągnąć także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, np. na remont budynku firmowego, zakup używanego samochodu, kupno komputera, drukarki, kseokopiarki.

Kredyt inwestycyjny finansuje więc zakup, przedsięwzięcie (np. budowę kolejnej hali produkcyjnej, budowę rurociągu, hali przeładunkowej), które powiększą majątek trwały. Najczęściej jest on zaciągany przez firmy i opiewa na duże sumy.

Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom firma może sfinansować inwestycję o charakterze materialnym (zakup maszyn, środków trwałych, urządzeń, sprzętów, budowę, rozbudowę, modernizację obiektów firmowych lub związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), niematerialnym (zakup obligacji państwowych) i finansowym (zakup udziałów innego przedsiębiorstwa lub jego przejęcie).

Starając się o kredyt inwestycyjny, przedsiębiorca musi udokumentować swoją wypłacalność, efektywność ekonomiczną (przedstawić zabezpieczenia) oraz przedstawić szczegóły projektu: uzasadnić jego konieczność, zaprezentować przewidywany zysk, kosztorys, biznesplan, analizy ryzyka, itd.

kredyt inwestycyjny może mieć charakter finansowania jednego, określonego projektu i jest wypłacany w transzach albo mieć postać linii kredytowej, z której finansuje się bieżące potrzeby, plany, cele.